Algemene voorwaarden

Spyctive is gevestigd in Zutphen en Amsterdam. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34225604.

1. Werkgebied
Alle betrekkingen, ook toekomstige, tussen de in Nederland gevestigde kantoren van Spyctive en de wederpartij zijn aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen.

2. Toepassing
Op al onze rechtsbetrekkingen zijn van toepassing de onderhavige Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna A.V.). Deze A.V. zijn van toepassing ook in geval zij mochten afwijken van door wederpartij gestelde algemene voorwaarden, of indien de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden daarin mocht zijn uitgesloten. De wederpartij heeft, door het plaatsen van de order, zich aan onze A.V. onderworpen. In geval op bepaalde punten bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen, blijven voor het overige onze A.V. van kracht. Mondelinge overeenkomsten betreffende afwijkingen van onze A.V. zijn alleen dan bindend, wanneer zij onzerzijds schriftelijk zijn bevestigd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

3. Wederzijdse plichten
Spyctive dient bij haar dienstverlening en levering de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Zij zal daarbij naar beste vermogen met de belangen van de wederpartij rekening houden. De wederpartij dient er zorg voor te dragen dat orders, opgaven en mededelingen aan Spyctive duidelijk zijn en de juiste gegevens bevatten. Informatiedragers, communicatiemiddelen of formulieren moet de wederpartij overeenkomstig de aanwijzingen van Spyctive gebruiken. Spyctive is bevoegd om orders en verzoeken niet uit te voeren indien geen gebruik is gemaakt van door Spyctive vastgestelde (elektronische) formulieren of andere communicatiemiddelen. De missies van Spyctive worden begeleid met een vooraf toegewezen begeleider. Deze begeleider is telefonisch beschikbaar voor vragen van Wederpartij en de kinderen die bezig zijn met de missie, danwel aanwezige ouders/verzorgers. Spyctive dient gedurende de missie op de hoogte gebracht te worden van vragen, onduidelijkheden en/of ontevredenheid. Ook wanneer de ontevredenheid een eis tot reclamatie als gevolg heeft, dient u dit tijdens de missie aan te geven en de missie te beëindigen. Wanneer wederpartij de begeleider gedurende de missie, niet op de hoogte brengt van enige onduidelijkheid, ontevredenheid en/of reclamatie, is na afloop van de missie geen mogelijkheid tot reclamatie. Een begeleider zal tijdens de geplande missies, meerdere missies begeleiden. Het is derhalve mogelijk dat hij/zij telefonisch in gesprek is. Dit zal echter niet langer dan enkele minuten duren. Wederpartij verplicht zich om vervolgens opnieuw contact op te nemen, tot de begeleider wel de telefoon kan beantwoorden. Spyctive is niet aansprakelijk voor geleden schade en/of reclamatie ten gevolge van de onbereikbaarheid van de begeleider en/of ouders en verzorgers. Het is tevens mogelijk gedurende de missie vragen of ontevredenheid te melden via het e-mail adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit e-mail adres staat ook in de instructiebrief naar de ouders vermeld. Het kantoor e-mail adres, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., is voor de begeleider niet toegankelijk. Tijdens de geplande missie, kan dit e-mail adres derhalve niet als correspondentie adres gebruikt worden.

4. Offertes
Alle door Spyctive verstrekte offertes, aangeboden prijzen en condities zijn steeds geheel vrijblijvend.

5. Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden gewijzigd voor de aflevering, zullen wij het recht hebben deze wijziging door te berekenen, ook indien is overeengekomen dat de prijs vast is. De prijzen gelden voor levering franco aan een adres binnen Nederland via reguliere PostNL Postverzending, met dien verstande, dat de vervoerskosten voor een door Spyctive of de wederpartij noodzakelijke koerierverzending extra in rekening zullen worden gebracht. Indien de prijs niet vooraf tussen de wederpartij en Spyctive overeen is gekomen, zal Spyctive de bij haar gebruikelijke prijzen in rekening brengen. Spyctive draagt er zorg voor dat informatie over prijzen van standaardproducten via het internet beschikbaar zijn. Wanneer de door de klant verstrekte gegevens voor de geplaatste order niet volledig en/of verkeerd is, kunnen door Spyctive aanvullende kosten voor nalevering in rekening worden gebracht. Tevens wordt voor nazending de aanvullende verzendkosten in rekening gebracht.

6. Vervoer
Het vervoer geschiedt ex magazijn van verzending voor risico van de klant. De keuze van de wijze van vervoer ligt bij Spyctive zonder dat wij terzake aansprakelijk zullen zijn tegenover de klant. Wij verzekeren het transport alleen indien de wederpartij zulks uitdrukkelijk heeft verzocht en dan voor diens rekening. Het verzenden via track & trace wordt alleen verzorgd wanneer de klant de kosten van pakketverzending voor zijn rekening neemt.

7. Levertijden
Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Spyctive zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Spyctive kenbaar heeft gemaakt. Hierbij is de klant verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste adresgegevens. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Spyctive tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Spyctive bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bij het plaatsen van een bestelling dient de klant een datum op te geven waarop het product gebruikt zal worden. De klant dient hiervoor de beschikbaarheid te controleren. Wanneer een datum als vol staat aangegeven, maar de bestelling wel wordt geplaatst, heeft Spyctive het recht deze bestelling te annuleren vanwege de beperkte beschikbaarheid van de begeleiders. Met inachtneming van de verzendtermijn van PostNL zal Spyctive het bestelde zo spoedig mogelijk verzenden om ervoor te zorgen dat de klant het materiaal voor deze datum heeft ontvangen. Hierbij is Spyctive echter afhankelijk van de besteldatum van de klant en levering door PostNL. Spyctive kan nimmer garanderen dat een bestelling voor de door de klant gekozen datum kan worden geleverd.

8. Privacy statement
Met het bestellen van een kinderfeestje/spel, gaat u ermee akkoord dat wij de naam en geboortedatum van uw kind verwerken. Deze informatie wordt slechts verwerkt voor het aanmaken van de uitnodigingen van het feestje en ter controle dat u een - voor de leeftijd geschikt - spel heeft besteld. Voor deze gegevens van uw kind geldt ook onze privacy verklaring, dat wij deze gegevens nooit aan derden verstrekken en wanneer wij uw informatie verwijderen, wordt ook de informatie van uw kind verwijderd. Mocht u liever niet de naam van uw kind invullen, kunt u hier een verzonnen naam invullen. Houdt u er rekening mee dat deze naam dan ook op de uitnodigingen worden gedrukt. Wanneer u een fictieve geboortedatum invult, zorgt u er dan voor dat de geboortedatum in de buurt komt van de leeftijd van de jarige, zodat wij kunnen controleren of het gekozen spel overeenkomt met de leeftijd van de jarige.

9. Opschorten en ontbinden
Spyctive heeft het recht om naar keuze, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, bij enkele schriftelijke kennisgeving, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de overmacht situatie (als hierna besproken) een einde genomen zal hebben, doch ten hoogste voor een termijn van 6 maanden, onverminderd ons recht gedurende deze termijn alsnog voor ontbinding als bovenbedoeld te kiezen in de volgende gevallen: overmacht – als hoedanigheid zullen gelden: epidemie, natuurrampen, staking, uitsluiting, brand, oorlogsomstandigheden, terrorisme, mobilisatie, onlusten, in- en uitvoerbelemmeringen, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen, gerede producten of arbeidskrachten, niet leveren door derden om welke reden dan ook, transportmoeilijkheden en dergelijke, ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij de leverancier bij wie wij onzerzijds de ons opgegeven bestelling hebben geplaatst, andere omstandigheden waaronder nakoming der overeenkomst van ons redelijkerwijze niet of niet tijdig verlangd kan worden.

In de hierna in sub 14 genoemde gevallen hebben wij bovendien het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd eventuele andere ons toekomende rechten.

10. Levering in gedeelten en dubbele leveringen
Wanneer een deel van een order gereed is, kunnen wij te onzer keuze dit deel leveren of wachten tot al het bestelde gereed is. Wanneer Spyctive beslist, om welke reden dan ook, een bestelling nogmaals te verzenden, dient de klant ten alle tijde de dubbel ontvangen bestelling ongeopend en onbeschadigd te retourneren aan Spyctive. Wanneer de klant de bestelling opent en/of het ontvangen materiaal incompleet retourneert aan Spyctive, zijn de kosten voor de ontbrekende en/of beschadigde materialen altijd voor de klant.

11. Afwijkingen op de hoeveelheid
De toelaatbaarheid van afwijkingen van de bestelde hoeveelheid bedraagt maximaal 10%. Binnen deze marge is de afnemer verplicht het meerdere af te nemen en met het mindere genoegen te nemen, zulks uiteraard tegen een evenredig hogere c.q. lagere prijs.

12. Betaling
Betalingen dienen zonder enige korting of compensatie te geschieden te onzen kantoor te Zutphen of op onze bankrekening, uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, doch ten hoogste 7 dagen voor de geplande datum waarop het product gebruikt zal worden.

13. Te late betaling en incasso
Bij niet voldoening van een vordering op de vervaldag is de wederpartij vanaf dat moment 2% kredietbeperking toeslag en vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele wordt gerekend. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te maken om tot incasso van het factuurbedrag te geraken, komen ten laste van de wederpartij.

14. Eigendomsrechten en gebruik
De ontvangen materialen voor de spellen van Spyctive, zijn na betaling eigendom van de ontvanger. Op deze ontvangen materialen rust Copyright en andere intellectuele eigendomsrechten onder Nederlandse en buitenlandse wetten en internationale overeenkomsten. De inhoud de ontvangen dossiers worden geleverd zoals die is uitsluitend voor uw informatie en persoonlijk gebruik en mag niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, verkocht, vergunning voor worden verleend, of op enige andere manier geëxploiteerd voor enig ander doel zonder vooraf schriftelijke goedkeuring te hebben gekregen van de eigenaren. Spyctive behoudt zich de rechten niet uitdrukkelijk toegestaan in en tot de spellen en de inhoud daarvan. U gaat akkoord niet deel te nemen aan gebruik, kopiëren, of distributie van enige inhoud anders dan uitdrukkelijk toegestaan. U gaat akkoord de niet beveiliging gerelateerde eigenschappen van Spyctive of eigenschappen die gebruik of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen afdwingen in de spellen of de inhoud hiervan niet te omzeilen.

15. Intellectuele Eigendomsrechten websites
De inhoud van de Spyctive website en de Noi92 website inclusief zonder beperkingen, de tekst, software, scripts, grafische elementen, foto’s, geluiden, muziek, video’s, interactieve eigenschappen en de logo’s zijn eigendom van Spyctive. Hierop rust Copyright en andere intellectuele eigendomsrechten onder Nederlandse en buitenlandse wetten en internationale overeenkomsten. De inhoud van de Website wordt geleverd zoals die is uitsluitend voor uw informatie en persoonlijk gebruik en mag niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, verkocht, vergunning voor worden verleend, of op enige andere manier geëxploiteerd voor enig ander doel zonder vooraf schriftelijke goedkeuring te hebben gekregen van de eigenaren. Spyctive behoudt zich de rechten niet uitdrukkelijk toegestaan in en tot de Website en de inhoud daarvan. U gaat akkoord niet deel te nemen aan gebruik, kopiëren, of distributie van enige inhoud anders dan uitdrukkelijk toegestaan, inclusief enig gebruik, kopiëren, of distributie van gebruikers aanmeldingen van derden, verkregen door de Website voor enig commercieel doel. Wanneer U een kopie van de inhoud download of print voor persoonlijk gebruik, moeten alle Copyrights en andere merk gebonden berichten hierin worden behouden. U gaat akkoord de niet beveiliging gerelateerde eigenschappen van Spyctive of eigenschappen die gebruik of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen afdwingen op de Spyctive website en de inhoud hiervan niet te omzeilen.

16. Eenmalig gebruik
De ontvangen materialen voor de spellen van Spyctive, mogen door de koper eenmalig gebruikt worden voor het spelen van het spel. Dit mag uitsluitend plaatsvinden op de bij boeking opgegeven speeldag. Wanneer de klant opnieuw gebruikmaakt van de materialen en derhalve het spel opnieuw speelt met dezelfde danwel andere deelnemers, zal de klant opnieuw het aankoopbedrag van het spel verschuldigd zijn aan Spyctive ongeacht of de begeleiding van het opnieuw spelen door Spyctive is verzorgd.

17. Betaling en ontbinding
In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, een aanvraag tot surseance van betaling, een aanvraag of aangifte van faillissement, een besluit tot liquidatie in geval van overlijden van de wederpartij als ook in geval van ontbinding of beëindiging van de kopende vennootschap, zullen wij het recht hebben de order of dat gedeelte daarvan dat nog moet worden geleverd te annuleren en het door ons geleverde -indien en voor zover nog facturen van ons openstaan- als ons eigendom terug te vorderen, onverminderd onze rechten op vergoeding voor eventueel verlies of schade. In alle hierboven genoemde gevallen worden onze vorderingen op de wederpartij ineens en dadelijk opeisbaar voor zover zij zulks nog niet mochten zijn.

18. Aansprakelijkheid
Wij beperken onze aansprakelijkheid tot schade die door de wederpartij is geleden als gevolg van opzet of grove schuld van ons en overigens met inachtneming van het hierna volgende. Niet voor vergoeding komt in aanmerking gevolgschade, zoals schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie, door welke oorzaak ook ontstaan. Wederpartij dient zich desgewenst tegen de schade zelf te verzekeren. De aansprakelijkheid wordt overigens beperkt tot het factuurbedrag. In afwijking van het vorenstaande geldt dat, als wij voor de desbetreffende schade verzekerd zijn, onze aansprakelijkheid wordt beperkt tot het op grond van de verzekering door verzekeraar uit te keren bedrag.

19. Garantie
Garantie wordt alleen verleend indien dit nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

20. Vrijwaring
De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesses, welke voor ons mochten ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op ons terzake van door ons geleverde goederen.

21. Wij zijn geen reguliere webshop. Onderdelen van onze feestjes worden op maat gemaakt voor uw kinderfeestje. Daarom kan het kosteloos annuleren van de bestelling alleen wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

  • Een bestelling die op werkdagen voor 13:00 uur geplaatst is, kan dezelfde werkdag voor 15:00 uur kosteloos geannuleerd worden.
  • Een bestelling die op werkdagen na 13:00 uur geplaatst is, kan de volgende werkdag voor 15:00 uur kosteloos geannuleerd worden.
  • Een bestelling die buiten werkdagen geplaatst is, kan de eerstvolgende werkdag voor 15:00 uur kosteloos geannuleerd worden.

Voor annuleringen die buiten bovengenoemde momenten vallen worden de gemaakte kosten in rekening gebracht wanneer de bestelling binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling wordt geannuleerd. Bestellingen die later worden geannuleerd kunnen niet gestorneerd worden. De annuleringskosten voor binnen 14 dagen na plaatsen van de bestelling bedragen:

Inhoud bestelling Kosten
Annulering algemeen € 3,95
Wanneer uitnodigingen zijn verzonden € 7,95
Wanneer dossier is verzonden € 9,95
Wanneer uitnodigingen en dossier zijn verzonden € 17,60


Het pakket moet bij annulering binnen 14 dagen na plaatsen van de bestelling, uiteraard altijd volledig worden geretourneerd anders is het volledige factuurbedrag inclusief verzendkosten verschuldigd. Wanneer wij het pakket onbeschreven, onbeschadigd en in originele staat retour hebben ontvangen bij een annulering binnen 14 dagen, worden slechts de annuleringskosten in rekening gebracht. Het restantbedrag van de bestelling wordt overgemaakt aan de klant indien het volledige pakket ongeopend en onbeschadigd retour wordt ontvangen. Het alleen ongeopend en onbeschadigd retour kunnen zenden is van toepassing op onze producten, aangezien de onderdelen in het dossier gekopieerd kunnen worden en derhalve kunnen deze alleen geretourneerd worden in originele verpakking. Wanneer onderdelen in het pakket beschadigd zijn of ontbreken, worden deze onderdelen bij u in rekening gebracht.

Bij spellen voor grote groepen, worden aanvullende administratiekosten in rekening gebracht voor de aanvullende verzonden materialen. Dit verschilt per gekozen missie.

Wanneer een bestelling zeven dagen voor de besproken speeldatum niet is betaald, kan de geplande missie niet doorgaan. De klant is hierbij de annuleringskosten van € 17,60 verschuldigd, wanneer het dossier onbeschadigd en volledig wordt geretourneerd. Indien het materiaal niet onbeschadigd en volledig wordt geretourneerd, is de klant het volledige aankoopbedrag verschuldigd.

22. Rechtsgebied
Op alle door ons afgesloten transacties zal Nederlands recht van toepassing zijn.

23. Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van ons het geschil voor te leggen aan de door de wet c.q. het verdrag aangewezen rechter.

23. Website Toegang

A.

Spyctive geeft u bij deze toestemming gebruik te maken van de Website van Spyctive en alle websites behorende bij Noi92 en/of de spellen, zoals beschreven in deze gebruiksvoorwaarden mits: (i) uw gebruik van de Website alleen is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik; (ii) u geen enkel onderdeel van de Website in welk medium dan ook kopieert of verspreid zonder de schriftelijke goedkeuring van Spyctive vooraf; (iii) u geen enkel onderdeel van de Website aanpast of wijzigt op anders dan bedoeld of anders dan nodig mocht zijn redelijk noodzakelijke wijze van het voorgenomen doel van de Website; en (iv) u anders zult voldoen aan de gebruiksvoorwaarden zoals geschreven in deze gebruiksvoorwaarden.

B.

Om toegang te krijgen tot de webshop van de Website, zult u een account moeten aanmaken. Het is niet toegestaan zonder toestemming andermans account te gebruiken. Wanneer u een account creëert moet u accurate en volledige informatie verstrekken. U bent hoofdelijk aansprakelijk voor de activiteiten die plaatsvinden onder uw account, en u moet het wachtwoord horende bij uw account veilig bewaren en geheim houden. U moet Spyctive direct inlichten wanneer u merkt of vermoedt dat uw wachtwoord niet geheim meer is of uw account zonder uw toestemming is gebruikt. Alhoewel Spyctive niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele verliezen door enige ongeautoriseerde toegang tot uw account, kunt u aansprakelijk worden gehouden voor de verliezen van Spyctive of anderen door dit ongeautoriseerd gebruik.

C.

U behoort geen enkel automatisch systeem te gebruiken of starten, inclusief zonder beperking, “robots”, “spiders”, “offline readers” etc., die toegang tot de Website verschaffen op een manier welke meer verzoeken verstuurd naar de Spyctive servers binnen in bepaalde tijd dan een mens redelijkerwijs kan produceren in hetzelfde tijdsbestek gebruikmakend van een conventionele webbrowser. Niettegenstaande het voorgaande, Spyctive verleend de exploitanten van publieke zoekmachines toestemming het gebruik van spiders om materiaal te kopiëren van de Website met als enig doel het creëren van publiekelijk toegankelijke doorzoekbare indexen van het materiaal, zonder dit materiaal te cachen of archiveren. Spyctive behoudt zich het recht voor deze uitzonderingen te herroepen in het algemeen of in bepaalde gevallen. U gaat akkoord geen persoonlijk identificeerbare informatie, inclusief gebruikers account namen, van de Website te verzamelen, of het communicatie systeem zoals aangeboden door de Website te gebruiken voor enig commercieel doel.

Volg ons op social mediaFacebook logo Twitter logo Instagram logo